Kredi Kartı Ödeme Sözleşmesi

BATU SAVUNMA A.Ş.  ELEKTRONİK SANAL POS SÖZLEŞMESİ
 

1.Taraflar

 
İş bu sözleşme bir tarafta, Çamlık Mah. Dinç Sok. Doğukan Plaza No:10 Kat :3 34774 Ümraniye / İSTANBUL adresinde mukim BATU SAVUNMA TEKNOLOJİK GÜVENLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle “BATU SAVUNMA A.Ş. ” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta,                                                                                                 adresinde mukim ;                                                                                                      (Bundan böyle “BAYİ” olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.
 

2. Sözlesmenin Konusu

 
 • İşbu sözleşme, BAYİ’nin BATU SAVUNMA A.Ş.  tarafından işletilen BATU SAVUNMA A.Ş. SANAL POS (www.BatuSavunma.com) Güvenli Ödeme Sistemine (Bundan sonra kısaca BATU SAVUNMA A.Ş. SANAL POS olarak anılacaktır) BATU SAVUNMA A.Ş.  bayisi olarak üyeliğini ve bu üyeliğin koşullarını düzenlemekte, BAYİ’nin ürün satışlarına ve alımlarına istinaden kredi kartı ile BATU SAVUNMA A.Ş.  Güvenli Ödeme sistemi içerisinde yer alan sanal ya da fiziksel POS’lar aracılığıyla kendi müşterilerinden tahsilat ve/veya BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya ödeme yapabilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen hükümleri içermektedir.
 • BATU SAVUNMA A.Ş. SANAL POS, BAYİ’nin son kullanıcılara bu sisteme dâhil Sanal ve/veya Fiziksel POS’lar aracılığıyla kredi kartlı satış yapabildiği ödeme ve tahsilat sistemidir.
 • BAYİ, BATU SAVUNMA A.Ş. SANAL POS sistemine dahil Sanal ve/veya Fiziksel POS’ları bu sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde kullanabilir.
 • İşbu sözleşme yukarıda açıklanmış olan konu kapsamındaki ticaretin tabi olacağı hükümlerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.
 

3. Tanımlar

 
BATU SAVUNMA A.Ş. POS: BATU SAVUNMA A.Ş.  tarafından işbu sözleşmeyi imzalayan BAYİ’ye sağlanan kredi kartlı tahsilatı ve buna ilişkin mal satışını ifade eder.
BANKA: BATU SAVUNMA A.Ş. POS sistemine bağlı olarak BATU SAVUNMA A.Ş.  ile sözleşme imzalayan bankalardır.
BATU SAVUNMA A.Ş. POS- POSLARI: BATU SAVUNMA A.Ş.  ile ilgili bankalar arasında sözleşmeye bağlanarak imzalanmış olan Üye-İşyeri sözleşmeleri sonucunda BATU SAVUNMA A.Ş.  kullanımına tahsis edilen Sanal ve/veya Fiziksel POS’ları ifade eder.
BATU SAVUNMA A.Ş. POS İŞLEM ÖZETİ (SLİP): Gerek sanal, gerekse Fiziksel POS cihazı tarafından basılı olarak elde edilen veya BATU SAVUNMA A.Ş. POS yazılımından tanımlı olan standart yazıcılara dökülen ve bir nüshası kredi kartı sahibi tarafından imza edilerek saklanması kanuni olarak mecbur olunan belgeyi ifade eder.
AVANTAJLI KOMİSYON ORANI: BATU SAVUNMA A.Ş.  ile BATU SAVUNMA A.Ş. POS sistemi kapsamındaki bankalar arasında yapılan anlaşmalara istinaden bankalar tarafından işlem tutarı üzerinden kesilen komisyon oranlarıdır.
 
KOMİSYON DESTEĞİ: BATU SAVUNMA A.Ş. ’nın durum ve koşulları belirlemesi kendisi tarafından yapılan BAYİ’ye Kredi Kartı işlemleri üzerinden ödeyebileceği banka işlem komisyonu destek bedellerini ifade eder.
“www.batusavunma.com”: BATU SAVUNMA A.Ş. ’nın BAYİ’lerine satış yaptığı/yapacağı “ , www.batusavunma.com internet sitesini ifade eder.
 
POS CİHAZI: Kart üzerindeki ve işlemlerle ilgili tüm bilgileri Banka bilgisayarına aktaran, bu sayede kaybedilen, çalınan, sahte olarak düzenlenen ve bunlar gibi nedenlerle iptal edilen geçersiz tüm kartların otokontrolünü yapan; yapılan işler ile ilgili olarak Banka’dan Provizyon alan, kart ve işlemlerle ilgili bilgilerin satış belgesi üzerinde yazılmasını sağlayan sanal POS terminalini ve üye işyeri numarası veya yine BAYİ’nin kendisine banka ve/veya BATU SAVUNMA A.Ş.  tarafından tahsis edilebilecek POS cihazını ifade eder.
 
ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ: Chip’li, chipsiz taksit kartlar ile kredi kartlarının tabi olacağı kuralları düzenleyen ve BATU SAVUNMA A.Ş.  ile Bankalar arasında akdedilmiş olan sözleşmeleri,
 
ÜRÜN KAMPANYASI: Şartları BATU SAVUNMA A.Ş.  tarafından belirlenecek ve BATU SAVUNMA A.Ş. POS ve/veya “batusavunma.com”de ilan edilecek belirli ürün ya da ürün gruplarına yönelik belirli kredi kartı ve taksit alternatiflerini ve avantajlı komisyon oranlarını içeren kampanyaları ifade eder.
 
GENEL ORAN KAMPANYASI: Şartları BATU SAVUNMA A.Ş.  tarafından belirlenecek ve BATU SAVUNMA A.Ş. POS ve/veya “batusavunma.com ”de ilan edilecek belirli ürün ya da ürün gruplarına bağlı olmayan ancak belirli kredi kartı ve taksit alternatiflerini ve avantajlı komisyon oranlarını içeren ve prim ödemelerini de içerebilen kampanyaları ifade eder.

4. Çalışma Şartlarına İlişkin Hükümler

 1. BATU SAVUNMA A.Ş. POS esasen bir ödeme şekli olup; bu ödeme şekli, BAYİ’nin BATU SAVUNMA A.Ş. POS sistemi vasıtası ile kredi kartlarından yapacağı ödemelerin bu sözleşme çerçevesinde doğrudan BATU SAVUNMA A.Ş. ’nın banka hesaplarına geçmesi ve BAYİ’nin karşılığında ürün/hizmet alımı  ya da var olan borcun ödenmesi  esasına dayanır.
 2. BATU SAVUNMA A.Ş. ; BAYİ’nin BATU SAVUNMA A.Ş. POS sistemiyle yapacağı satışlardan doğan tahsilatlarını BAYİ’nin cari hesabına kaydederek BAYİ’ye borçlanır.Bahsi geçen tutar BAYİ ‘ye ait devreden cari borçların kapatılmasında kullanılabileceği gibi yeni mal alımlarında da peşin ödeme olarak da kullanılabilir. BAYİ, BATU SAVUNMA A.Ş.  nezdindeki cari hesabı henüz alacak bakiyesi vermeden, ileride doğacak alacaklarına mahsuben mal verilmesi talebinde bulunamaz.
 3. BATU SAVUNMA A.Ş. ’nın anlaşmalı Bankalar ile yapmış ve/veya yapacak olduğu anlaşmalarla sağlanan avantajlı taksit imkânlarından BAYİ’nin ya da müşterilerinin faydalandırılması ve/veya belirli ürün gruplarında kredi kartı komisyon desteği sağlayarak karşılıklı ticaretin canlandırılması amaçlanmaktadır.
 4. BATU SAVUNMA A.Ş. POS sisteminde bankaların uygulayacağı komisyon oranları ve/veya kampanya koşulları “Batu Savunma A.Ş. pos.com ve/veya “www.batusavunma.com.” aracılığıyla duyurulur. Banka komisyon oranları ve kampanya koşulları ekonomide yaşanacak gelişmelere paralel olarak uzatılabilir, öncesinde son bulabilir ya da değiştirilebilir.
 5. Verilen şifrelerin güvenliği BAYİ sorumluluğundadır. Bu şifre girilerek yapılan tüm işlemlerden BAYİ sorumludur. BAYİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesini takip eden 1 (bir) yıl süre içerisinde BATU SAVUNMA A.Ş. POS sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Elektronik ortamda BAYİ kendisine verilen şifre  ile yapacağı işlemlerde onay butonuna basmakla verdiği sipariş ve bilgilerin doğru gerçek ve serbest iradesini yansıttığını onay ve beyan etmiş olur.
 6. BATU SAVUNMA A.Ş.  hiçbir sebep göstermeksizin ve bu sözleşme süresince herhangi bir anda BAYİ’nin üyeliğini kısmen ya da tamamen durdurmak, askıya almak ve reddetmek haklarına sahiptir.
 7. BATU SAVUNMA A.Ş.  herhangi bir zamanda BATU SAVUNMA A.Ş. POS sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bankalar ya da satış işlemlerinin yapıldığı POS’lar arasında iletişimi sağlayan koşullarda bir değişiklik, arıza ya da yoğunluk vs. gibi bir sebeple yaşanacak sorunlardan ve sistemin işlememesinden dolayı BATU SAVUNMA A.Ş. ’nın, BATU SAVUNMA A.Ş. POS üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 8. BATU SAVUNMA A.Ş. POS sözleşmesi internet üzerinden PDF formatında döküm alınarak imzalanan bir sözleşme olup, sözleşme üzerinde yapılacak herhangi tahrifat, üzerinde oynanma, silme ya da değişiklik yapılması durumunda internet üzerindeki PDF formatındaki esaslar çerçevesinde geçerlidir. Sözleşme üzerinde belli bir bölüm ya da belli bir cümlenin tahrifatı, üzerinde oynanması, silinmesi, bildirmeksizin değişiklik yapılması sebebiyle BATU SAVUNMA A.Ş.  ve 3. Kişilerin uğrayacağı zararlardan BAYİ sorumludur. BAYİ üzerinde oynama yapılan sözleşmelerde tüm zararların karşılanması dışında habersiz yapılan bu değişikliğe istinaden karşılaşılan zararın 5 katı tutarındaki maddi cezayı ödemeyi peşinen kabul eder. BAYİ’nin sözleşme hükümlerine ilişkin çekincelerini sözleşme ekinde ayrı şerh maddeleri ile belirtmeleri gerekmektedir. Ancak bu durumda BATU SAVUNMA A.Ş. ’nın sözleşmeyi kabul etmeme hakkı saklıdır.
 9. BATU SAVUNMA A.Ş. , ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde BAYİ’nin hizmetlerden yararlanabilmesi için “www.batusavunma.com” ana sayfasında, BATU SAVUNMA A.Ş. POS ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuması ve imzaladığı değişiklik yapılmış metni kaşe ve imzalayarak BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya göndererek kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde BAYİ’nin üyeliği BATU SAVUNMA A.Ş.  tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir.
 10. BAYİ’nin satmış olduğu ürüne ya da yapmış olduğu kredi kartı işlemine dair son kullanıcı ya da 3. şahıslar tarafından BATU SAVUNMA A.Ş. ’ dan talepte bulunulması ya da dava açılması durumunda BAYİ bu talep ve davalardan BATU SAVUNMA A.Ş. ’yı derhal kurtarmayı taahhüt eder. Açılan davalarda davanın sonuçlanmasının beklenmesi gerekliliği öne sürülerek BAYİ bu yükümlülüğünü geciktiremez.
 11. BAYİ, BATU SAVUNMA A.Ş. POS sistemi ile yapmış olduğu tahsilatlarından dolayı nakit iadesi, BATU SAVUNMA A.Ş. ’in satmadığı bir mal ya da hizmetin verilmesi vs. gibi herhangi bir talepte bulunamaz. BAYİ’nin, BATU SAVUNMA A.Ş.  nezdinde oluşan cari hesap alacağı için hiçbir faiz, vade farkı, kur farkı vs. tahakkuk ettirilmeyecektir. BAYİ bu yöndeki tüm talep haklarından peşinen feragat etmiştir.
 12. BATU SAVUNMA A.Ş.  kendisine ait POS cihazlarında ve sanal POS’larda hangi kart markalarının ve bankaların yer alacağını belirleme ve dilediğinde bunları değiştirme konusunda tamamen serbesttir.
 13. BATU SAVUNMA A.Ş.  tek taraflı olarak “www.batusavunma.com” ve / veya BATU SAVUNMA A.Ş. POS üzerinden ilanda bulunarak herhangi bir anda kampanyaları tamamen ya da kısmen durdurma / değiştirme hakkına sahiptir. Bu durumda BAYİ’nin kazanılmış hakları saklıdır.
 14. BATU SAVUNMA A.Ş.  tahsilata ilişkin önceden ilan etmiş olduğu Banka komisyonunu her bir işlem için ayrı ayrı ya da belirli dönemlerde toplu olarak kısmen veya tamamen BAYİ’ye faturalama ve/veya yansıtma ve BAYİ’nin BATU SAVUNMA A.Ş.  nezdindeki cari hesabına borç kaydetme hakkına sahiptir.
 15. BATU SAVUNMA A.Ş. POS sistemi üzerinde Bankaların ya da kart çıkaran kuruluşların geliştireceği uygulama & yöntem ya da metotları kredi kart sahiplerinin ya da ilgili tarafların korunması amacıyla devreye alabilir.
 16. BATU SAVUNMA A.Ş.  kart ve işlem güvenliği gerekçesi ile işlem başına ya da günlük, haftalık, aylık vb. Süreler için toplam işlem tutarlarına sınır koymak veya daha sonra ortaya çıkabilecek güvenlik gerekçeleri ile farklı işlem sınırlamaları getirme hakkına sahiptir.
 17. BATU SAVUNMA A.Ş. , BAYİ’nin BATU SAVUNMA A.Ş. POS sistemi ile ürün alımı yapabilmesi için teminat talep etme hakkına sahiptir. BATU SAVUNMA A.Ş.  teminat şartlarını zaman içinde değiştirebilir. Teminat şartlarını yerine getiremeyen BAYİ’nin BATU SAVUNMA A.Ş. POS sistemi üzerinden işlem yapması engellenebilir. BAYİ teminat şartlarını yerine getirdiği halde BATU SAVUNMA A.Ş. , tek bir kart ya da tüm kart grubu için kredi kartı işlemlerini sınırlayabilir ya da durdurabilir. Kredi kartı satışlarının sınırlandırılması ya da durdurulması sebebiyle BATU SAVUNMA A.Ş.  hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 18. Alınan teminatlar Kredi kartı işlemlerine 180 güne kadar itiraz yapılabilmesi nedeniyle sözleşme fesih tarihinden 180 gün sonra iade edilecektir. Bu süre dahilinde kredi kartları ile yapılmış bir işleme itiraz gelmesi durumunda itiraz sonuçlanana kadar teminat geri verilmez. Kart çıkaran kuruluşlar, Bankalar, yasalar ve/veya mahkeme kararları vs. vereceği kararlar neticesinde itiraz sürelerinin değişmesi durumunda teminatın geri veriliş süresi değişebilecektir. Kural gereği itiraz süresinin en üst sınırı teminat süresinin iade süresini belirler.
 19. Sipariş aşamasında POS’lar üzerinden alınan otorizasyon; otorizasyonun alındığı andaki kartın geçerliliği, sahte, çalıntı, kayıp duyurusunun bulunup bulunmadığı ve limitinin kullanılabilirliğinin kontrolü açısındandır. BATU SAVUNMA A.Ş.  alınan otorizasyonun ilerde herhangi bir sebeple banka tarafından geri alınmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Banka tarafından geri alınacak tutar BAYİ’nin hesabına borç olarak kaydedilir.
 20. Kredi kartı işlemlerinde kart sahiplerince gelecek itirazlar, mahkeme kararları ya da Banka tarafından  her ne sebeple olursa olsun BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya ödenmeyen veya BATU SAVUNMA A.Ş. ’dan geri iade alınan paralar için BATU SAVUNMA A.Ş. , elindeki teminat evraklarını tek taraflı ve ihbarsız olarak derhal işleme koyma hakkına sahiptir. BAYİ ilgili tutarı BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya peşinen ödemeyi kabul eder.
 21. İcra işlemi teminat evrakı üzerinden ihlal edilen cezai tazminatları, %15 avukatlık ücretini ve BANKA’ca ödenmeyen/ödenip geri alınan paraların tamamı nazara alınarak işleme geçilebilecektir. Böyle bir durumda BAYİ ana borç, tazminat ve %15 vekâlet ücretinden sorumlu olduğunu, tazminat ve vekalet ücretinin fahişliğini iddia edemeyeceğini peşinen basiretli bir tacir vasfı ile kabul ve taahhüt eder.
 22. BATU SAVUNMA A.Ş.  ile bankalar arasında akdedilmiş bulunan ve/veya akdedilecek olan Üye İşyeri Sözleşmelerinde BATU SAVUNMA A.Ş.  tarafından taahhüt edilen, ancak BAYİ’nin eylem ve davranışlarıyla ilgili olan ve/veya olacak yükümlülüklere BAYİ şimdiden vakıf olduğunu, bu yükümlülüklerin BAYİ tarafından ihlalinden kaynaklanabilecek ve BATU SAVUNMA A.Ş. ’in BANKA’ya karşı sorumluluğunu doğuracak her türlü sözleşme ihlallerinde BAYİ BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya karşı kayıtsız şartsız sorumlu olacaktır.
 23. BAYİ, kredi kartı, POS makinası ve Sanal POS üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili olarak münferiden veya diğer kişilerle müştereken gerçekleştirilecek sahtekarlık, usulsüzlük, dolandırıcılık, fiktif işlem ve kredi kartının her türlü usulsüz kullanımı türünden kötü niyetli fiillerden ya da yapılacak hatalar sebebi ile BATU SAVUNMA A.Ş. ’nın ve/veya BANKA’nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumludur. BAYİ, BATU SAVUNMA A.Ş. ’nın uğrayacağı hukuki ve cezai yaptırımlar karşısında işlemleri bizzat yapan olarak kendisinin sorumlu olduğunu ve kendisinin haksız işlem ve eylemiyle ilgili BATU SAVUNMA A.Ş. ’nın hiçbir kusurunun olmadığını şimdiden kabul ve taahhüt eder.
 24. BAYİ’nin her hangi bir kusurlu işlemi dolayısıyla BATU SAVUNMA A.Ş. ’nın uğrayabileceği zararlar derhal BAYİ’nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek ya da BATU SAVUNMA A.Ş.  tarafından talep edildiğinde, tüm fer’ileriyle derhal ve nakden BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya ödenecektir. BAYİ’nin carisinde alacak mevcut olması halinde BATU SAVUNMA A.Ş.  her hangi bir ihtar, ihbar veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın zararını doğrudan tahsil edebilecektir.
 25. BAYİ, Kredi Kartı ile satın alınmış bir malı veya hizmeti kart hamiline teslim etmemesi/ vermemesi, eksik, kusurlu teslim etmesi/vermesi veya benzeri bir sebeple satış belgesi tutarının kısmen veya tamamen kart hamilinden tahsil edilememesi durumunda, BATU SAVUNMA A.Ş. ’nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumlu olup, BATU SAVUNMA A.Ş. ’nın yeni siparişleri reddetme ve yapılan işlemin 5 katına kadar CEZAİ TAZMİNAT talep, mahsup ve/veya sözleşmeyi FESİH haklarının olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.
 26. BAYİ sözleşmenin feshi halinde fesih tarihinden itibaren 2 işgünü içinde elindeki bütün kredi kartı ödeme talimatnamelerini, POS işlem sliplerini, ekli evraklarını ve BATU SAVUNMA A.Ş. ’nın talep edeceği diğer belgeleri BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya derhal ve aynen iade etmekle yükümlüdür. Sözleşmenin fesih olmasından evvel yapılmış tüm işlemlerde sözleşme hükümleri geçerlidir. Ayrıca yapılan işlemler ile BAYİ ‘den gerekli bilgi ve belge temini 2 iş günü içerisinde BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya ulaştırılmalıdır.
aa. Bu sözleşme kapsamında BAYİ, BATU SAVUNMA A.Ş.  ve/veya BANKA tarafından düzenlenecek, promosyon, tanıtım vs. tüm organizasyonlara iştirak etmek zorundadır. Aksine davranışlar sözleşmenin ihlali anlamına gelecektir. BAYİ’nin satmış olduğu ürüne ya da yapmış olduğu kredi kartı işlemine dair son kullanıcı ya da 3. şahıslar tarafından BATU SAVUNMA A.Ş. ’dan talepte bulunulması ya da dava açılması durumunda BAYİ bu talep ve davalardan BATU SAVUNMA A.Ş.  yı derhal kurtarmayı taahhüt eder. Açılan davalarda davanın sonuçlanmasının beklenmesi gerekliliği öne sürülerek BAYİ oluşmuş olan veya oluşacak olan bu yükümlülüğünü geciktiremez, bekletemez.
bb. BAYİ Satış Belgelerini, Fiziksel POS sliplerini ve sanal POS işlemlerinde müşteri tarafından imzalanmış olan BATU SAVUNMA A.Ş. POS İşlem Özeti’ni Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde 10 yıl süre ile saklamak zorunda olup bu süre içerisinde BANKA veya BATU SAVUNMA A.Ş.  tarafından herhangi bir nedenden dolayı talep gelmesi durumunda, talep tarihini takip eden 2 iş günü içinde ibraz etmekle yükümlüdür. Belgeler ibraz edilmediği takdirde, BATU SAVUNMA A.Ş.  satış belgesi tutarını üye işyerinin hesabından resmen tahsil etme hakkına sahiptir. Çıkabilecek anlaşmazlıklarda sadece BATU SAVUNMA A.Ş.  ve BANKA’nın kayıt ve belgeleri esas alınır. BAYİ bu kayıt ve belgelere hiçbir şekilde itirazda bulunamaz.
cc. BAYİ bu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerden önce, işlemler sırasında ve sonrasında aşağıdaki hükümleri dikkate alacağını taahhüt eder. BAYİ;
 1. Kartın ilgili kanunlarda belirtilen şekli ve şartlara uygunluğunu, görünümünü, kart üzerinde mevcut olması gerekli tüm bilgileri taşıdığını ve işleme kabul edilebilir şartları taşır nitelikte bir kart olduğunu,
 2. Kartın geçerlilik süresi içinde kullanılmakta olduğunu,
 3. Kartın arka yüzündeki imza bandının kart hamili tarafından daha önce imzalanmış bulunduğunu ve kart hamilinin satış işlemi sonucunda gerekli satış belgesi/belgeleri üzerine alınacak imzasının bu imza ile aynı olduğunu veya yapılan kredi kartlı ödemenin şifresinin girilerek yapıldığını,
 4. Kartın ön yüzünde yer alan numaranın, imza bandındaki kart numarası ve POS’tan (sanal POS’tan yapılan işlemlerde sistemden alınacak yazılı döküm) çıkan slip üzerinde yer alan kart numarasıyla aynı olduğunu,
 5. Şüpheli durum halinde kendisine ait POS’lar için Muhatap BANKA’nın otorizasyon merkezi ile BATU SAVUNMA A.Ş. POS sistemi için ise BATU SAVUNMA A.Ş.  Finans Departmanı ile irtibata geçilerek, işlemin tam ve uygunluğunu kontrol ve tespit etmekle yükümlü olduğunu,
 6. Kart kullanan kişinin gerçek kart hamili olup olmadığının tespiti amacıyla kimlik bilgilerini,
 7. Satış Belgesinde; BAYİ’nin ticari unvanının, satılan mal veya hizmet bedelinin kart numarasının geçerlilik tarihinin, alınmış ise Provizyon onay kodunun ve Üyenin imzasının bulunup bulunmadığını, kontrol etmek ile yükümlüdür.
dd. Visa/Mastercard ve diğer kart çıkaran kuruluşlar, BDDK, BKM, Bankalar gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer özel kuruluşların gelecekte ortaya çıkabilecek gerekli olarak duyurduğu ve gelecekte değişikliği duyurulabilecek tüm hususları, BAYİ basiretli bir iş adımı olarak kontrol ve takip etmekle yükümlüdür.
ee. BAYİ, Sanal POS işlemlerinde kart hamili olan müşterisi ile beraber, içerisinde adı, soyadı kart numarası, kartın son kullanma tarihi, sipariş tutarı (çekilmesi talep edilen ödeme tutarı) bilgilerini, faturanın kimin adına kesileceğini, telefon numarasını, kendisinin ve kart sahibinin imzasını içeren talimatın yer aldığı BATU SAVUNMA A.Ş. POS İşlem Özeti dokümanını imzalamak ve müşterisine imzalatmak zorundadır.
ff. Üzerinde kazıntı, silinti, tahrifat, düzeltme ve benzeri değişiklikler yapılmış olan belge ve/veya belgeler, kart sahibinin imzasını taşımayan belge ve/veya belgeler ile yapılan işlem ve /veya işlemler, BANKA’ca işleme alınmaması durumunda veya karşılığı her ne suretle olursa olsun BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya ödenmezse Bayi işlem tutarı ve bu tutarın 5 katı cezai şartı BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya kayıtsız, şartsız ve koşulsuz ödemekle yükümlüdür. Böyle bir olay vukuunda BATU SAVUNMA A.Ş. ’nın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek POS cihazını geri alma veya sanal POS iptali hakkı saklıdır. Satış belgesi üzerinde kart hamili imzaladıktan veya sonra hiçbir değişiklik ve ekleme yapılamaz, satış belgeleri başka işyerlerine verilemez.
gg. BATU SAVUNMA A.Ş.  ile bankalar arasında imzalanarak sözleşmeye bağlanmış bulunan ve/veya bağlanacak olan Üye İşyeri Sözleşmelerinde BATU SAVUNMA A.Ş.  tarafından taahhüt edilen, ancak BAYİ’nin eylem ve davranışlarıyla ilgili olan ve/veya olacak yükümlülüklere BAYİ şimdiden tümüne hakim ve anlamış olduğunu, bu yükümlülüklerin BAYİ tarafından her hangi bir nedenden dolayı ihlalinden kaynaklanabilecek ve BATU SAVUNMA A.Ş. ’nın BANKA’ya karşı sorumluluğunu doğuracak her türlü sözleşme ihlallerinde BAYİ BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya karşı kayıtsız şartsız sorumlu olacaktır. Satış bedelleri, temlik edilen ya da virman yapılan bedellerin, Banka’dan kaynaklanacak muhtelif nedenlerle BATU SAVUNMA A.Ş.  hesabına geç yatmasından ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek, faiz, kur farkı, vade farkı v.s. gibi kayıplardan BATU SAVUNMA A.Ş.  sorumlu tutulamayacaktır.
hh. BAYİ, bu sözleşme çerçevesinde son kullanıcılara satmış olduğu ürünleri, fatura, irsaliye, garanti belgesi, Türkçe kullanma kılavuzu, servis listesi v.s. ile birlikte tam ve eksiksiz olarak teslim etmekten sorumludur. BATU SAVUNMA A.Ş.  sadece bu sözleşmeden doğan hukuki ilişki sebebiyle 4077 sayılı yasa ve ilgili mevzuat kapsamında tüketiciye karşı sorumlu Kisi ve kuruluşlardan değildir. Ancak BATU SAVUNMA A.Ş. , resmi merciler önünde sadece bu sözleşmenin yarattığı hukuki ilişkiden dolayı sorumlu tutulursa, henüz bir ödeme yapılmasa dahi doğabilecek zararları derhal BAYİ’nin cari hesabına borç olarak kaydetmek, alacaklarından takas ve mahsup etmek hak ve yetkisine sahip olacak ya da BATU SAVUNMA A.Ş.  tarafından talep edildiğinde, tüm fer’ileriyle birlikte derhal ve nakden BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya ödenecektir.
ii. BATU SAVUNMA A.Ş.  ve Banka, kart hamili ile BAYİ arasında, alışveriş konusu olan mal/hizmetlerin kalitesi, miktarı, nakliyesi, teslimi, cinsi, fiyatı ve ifası ile ilgili olayları bilme, takip etme ve bunlarla ilgili anlaşmazlıklarda taraf olma ve hiçbir suretle karar verme durumunda değildir. Ancak BATU SAVUNMA A.Ş.  ve BANKA’nın satış işlemiyle ilgili belgeleri BAYİ ’den talep etme hakkı saklıdır.
jj. BAYİ, BATU SAVUNMA A.Ş.  nezdindeki cari hesabında oluşan bedelleri, BATU SAVUNMA A.Ş. ’nın onayı  olmadan  3.şahıslara temlik edemez devredemez. Söz konusu bedeller için 3. Şahıslar tarafından her hangi bir icra, yasal takibat tahdidi gelmesi halinde, BATU SAVUNMA A.Ş.  işbu sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahiptir.
 

5. BATU SAVUNMA A.Ş. POS Sistemlerinden Yapilacak Tahsilatlara Ilişkin Hükümler

 
Bu bölümdeki düzenlemeler sanal ve / veya fiziksel POS sistemleri kullanılarak yapılan satışlara ilişkin hükümleri içerir. BATU SAVUNMA A.Ş.  eğer uygun görürse BAYİ ile “POS CİHAZI KİRALAMA PROTOKOLÜ”nü imzalayarak BATU SAVUNMA A.Ş. POS a ait Fiziksel POS cihazlarını kiralamak ve/veya bu cihazlar ile tahsilat yapma imkanına sahip olurlar.
 
 1. BATU SAVUNMA A.Ş. , BATU SAVUNMA A.Ş. POS sistemindeki cihazlarında ve sanal POS’larda hangi kredi kartı ve bankaların olacağını  belirleme ve dilediğinde bunları yeniden düzenleyerek arttırma, eksiltme hakkında tamamen serbesttir.
 
 1. BAYİ’nin, BATU SAVUNMA A.Ş. POS sistemlerinden geçirilen tüm kart tahsilatlarından kaynaklanan tahsilatları işlemin yapıldığı gün içerisinde BATU SAVUNMA A.Ş.  nezdindeki cari hesabına alacak kaydı olarak yansıtılacaktır. BATU SAVUNMA A.Ş.  tahsilata ilişkin önceden ilan etmiş olduğu Banka komisyonunu her bir işlem için ayrı ayrı ya da belirli dönemlerde toplu olarak kısmen veya tamamen BAYİ’ye faturalama ve/veya yansıtma ve BAYİ’nin BATU SAVUNMA A.Ş.  nezdindeki cari hesabına borç kaydetme hakkına sahiptir.
 
 1. BAYİ tarafından yapılan tahsilatlar, tahsilat anında geçerli BATU SAVUNMA A.Ş.  sisteminde olan kur üzerinden BAYİ’nin BATU SAVUNMA A.Ş. ’daki çalışma para birimine çevrilir ve BATU SAVUNMA A.Ş.  nezdindeki cari hesabına alacak kaydı olarak kaydedilir.
 
 1. BAYİ kredi kartı hamillerine taksitli kampanya sisteminden faydalanmak için BATU SAVUNMA A.Ş. POS sistemlerinden çekim yapıldığını, müşterinin talep ettiği ürün ve/veya ürünlerin BATU SAVUNMA A.Ş. ’dan sipariş işleminin gerçekleştirildiğini ve bu nedenle ödemenin direkt BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya yapıldığını ekstre bilgilerinde bunu gördüklerinde itiraza mahal vermeyecek şekilde bildirilecektir. BAYİ, müşterisinin bu tür olası itirazlarında bizzat sorumlu ve muhatap olacağını ve müşterisine lüzumlu izahatı yapacağını kabul ve taahhüt eder.
 
 1. Kart hamili ile BAYİ ve BATU SAVUNMA A.Ş.  arasında mutabakata varılarak bir iade işlemi gerçekleştirilmek istenildiği takdirde;
 
 1. BAYİ, BATU SAVUNMA A.Ş. POS sistemleri ile gerçekleştireceği işlemlerinin iade taleplerini BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya BATU SAVUNMA A.Ş. POS üzerinden iletecektir. İade işlemi talep alındıktan sonraki 3 işgünü içerisinde yapılacaktır. İşlem yapıldığında borç kaydı iade işleminin yapıldığı gün geçerli BATU SAVUNMA A.Ş.  sistem kuru üzerinden BAYİ’nin BATU SAVUNMA A.Ş. ’daki çalışma para birimine çevrilerek borç kaydedilecektir.
 
 1. İade işlemleri nakdi bir iadede bulunması yoluyla değil ilgili kart hamilinin kredi kartına iade yapılması yoluyla BATU SAVUNMA A.Ş.  tarafından gerçekleştirilir.
 
 1. İade talep edilen işlemden kaynaklanan ve BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya temlik edilmiş olan alacağın iade talebinden önce bir mal alımı ya da var olan vadesi gelmiş borçların tahsilinde kapatılmış olması durumunda BATU SAVUNMA A.Ş.  iade yapmama hakkına sahiptir. Bu durumda ilgili kredi kartına iadenin yapılabilmesi için BAYİ’nin satın aldığı mala ilişkin ya da vadesi gelmiş borcuna ilişkin tutarı nakden BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya ödemesi gerekmektedir.
 
 1. BAYİ, talep edilmesi halinde iade konusu olan işleme ilişkin iade belgelerini, iadeye neden olan satış belgesi ekinde, iade tarihinden itibaren 2 iş günü içinde BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya ve/veya BANKA’ya ibraz etmek zorundadır.
 
 1. İade talebinin hatalı, belirtilen format dışında yapılması ya da BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya ulaşmaması durumunda iadenin yapılmamasından BATU SAVUNMA A.Ş.  sorumlu tutulamaz.
 
 1. BAYİ bir işlemi gerçekleştirdiği gün içerisinde gün sonu işlemi yapılmadan önce iptal edilmesini talep edebilir. BATU SAVUNMA A.Ş.  İptalin gerçekleştirilmesi için kendisinden onay alınmasını şart koşabileceği gibi BAYİ’nin iptal işlemini POS cihazı ile gerçekleştirmesine de izin verebilir. Ancak iptal işlemi yapılması durumunda BATU SAVUNMA A.Ş.  BAYİ’nin kredi limit durumuna bağlı olarak varsa verilmiş siparişlerini iptal etme yetkisine sahiptir.
 

 6.Ürün Kampanyalı Satışlara İlişikin Hükümler

 
Bu bölümdeki düzenlemeler BATU SAVUNMA A.Ş.  yada BAYİ POS’ları kullanılarak yapılan satışlara
ilişkin “Ürün Kampanyalarının” düzenlenme, özel koşullarını belirleme ve uygulanmasına ilişkin esasları içerir.
 
BATU SAVUNMA A.Ş.  Ürün Kampanyalarına ilişkin tüm koşul ve yöntemleri belirler ve bu koşul ve yöntemleri “BATU SAVUNMA A.Ş. .com.tr” ve / veya BATU SAVUNMA A.Ş. POS üzerinden BAYİ’lerine ilan ederek bildirir. Bu koşul ve yöntemler kesin bağlayıcı olup kampanya koşul, düzenlenme ve uygulamalarının ihlali durumunda kampanyaya ilişkin tüm maliyetler BATU SAVUNMA A.Ş.  tarafından BAYİ’ye fatura edilebilecektir.
 
 1. Kampanyalar Sadece BATU SAVUNMA A.Ş. POS sistemi ile yapılan ödemelere ilişkin olarak düzenlenebilir.
 
 1. Kampanyalar BATU SAVUNMA A.Ş.  tarafından belirlenen süre, ürün ya da ürün grubu, banka ve taksit seçeneği ile kısıtlanabilir.
 
 1. BATU SAVUNMA A.Ş.  kampanya şartlarına uyulmaması durumunda BAYİ’ye kampanya genel koşullarında belirtilecek oran ve/veya ceza-i “Hizmet Bedeli” faturalama hakkına sahiptir. BAYİ, BATU SAVUNMA A.Ş. ’in bu hizmet bedeline hakkı olduğunu, bu hizmet bedeli ve KDV tutarının, cari hesabından direkt düşüleceğini, cari hesabında yeterli bakiyenin bulunmaması halinde ise kesilecek fatura tutarını fatura tarihinden itibaren 7 gün içinde BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya ödeyeceğini peşinen kabul eder.
 
 1. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda BATU SAVUNMA A.Ş. , herhangi bir bildirim yapılmadan elindeki teminat evraklarını tek taraflı ve ihbarsız olarak derhal işleme koyma hakkına sahiptir.
 
 1. Farklı ürün grupları için ilan edilecek kampanya şartları bağımsız kampanyalardan oluşmakta olup bir kampanyanın şartlarının bir diğer kampanya için kullanılması mümkün değildir.
 
 1. Aynı ürün grubu için aynı şartlarla dahi olsa farklı zaman dilimleri için ilan edilen kampanyalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin bir sonraki kampanyaya devri mümkün değildir.
 
 1. BATU SAVUNMA A.Ş.  tek taraflı olarak “BATU SAVUNMA A.Ş. .com.tr” ve / veya BATU SAVUNMA A.Ş. POS sistemi üzerinden ilan ederek bildirimde bulunup herhangi bir zamanda kampanya ve/veya kampanyaları tamamen ya da kısmen durdurma / değiştirme hakkına sahiptir. Bu durumda BAYİ’nin kazanılmış hakları saklıdır.
 

 7. Süre

 
Bu sözleşmenin başlangıç tarihi imza tarihi olup, süresizdir.
 

 8. Sözleşmenin Sona Ermesi

 
 1. İşbu sözleşme BATU SAVUNMA A.Ş.  tarafından, her zaman, herhangi bir ihbar süresine tabi olmaksızın derhal feshedilebilir. Bu fesihle birlikte Temlikname, otomatik virman talimatı ve POS ya da Sanal POS Tahsis Sözleşmesi de konusuz kalacağından BAYİ sistemden çıkarılmış olacaktır. Keyfiyetten Banka da derhal haberdar edilerek, bu sözleşmeye bağlı olarak yürütülen tüm ticari faaliyet sona erdirilecektir. Ancak, fesih tarihine kadar, bu sözleşmenin, taraflar arasındaki hak ve borçların tasfiyesi amacına yönelik olan hükümleri uygulanmaya devam edilecektir.
 
Ön koşullardan “ BATU SAVUNMA A.Ş. .com.tr” üyeliği, BATU SAVUNMA A.Ş. POS üyeliği ve gereklilikleri en az birinin herhangi bir sebeple hükümsüz kalması halinde bu sözleşme ve tüm ekleri de kendiliğinden sona erecektir. Ancak sözleşmenin ilgili hükümleri, karşılıklı hak ve alacakların tasfiyesi sonuçlandırılıncaya kadar sınırlı olarak, yürürlükte kalmaya devam edecektir
 
 1. Fesih tarihinde, bu sözleşmeye bağlı olarak, BAYİ’nin BATU SAVUNMA A.Ş.  adına doğmuş ve doğacak cari hesap alacağı olduğunda, bu alacağı da nakit olarak ödenmeyecek ve mal olarak tediye edilecektir. Ayrıca bu bedellere fesih tarihinden sonra da faiz, kur farkı v.s. uygulanmayacaktır.
 
 
 1. BAYİ’nin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle akdin feshi halinde, BATU SAVUNMA A.Ş. ’nın uğrayacağı tüm zararları (müspet, menfi, munzam) BAYİ tazmin etmek zorundadır.

9.Yetkili Mahkemeler

 
Herhangi bir uyuşmazlık durumunda BAKIRKÖY mahkemeleri yetkilidir.
 

10.Her Türlü Adres, Ünvan, Nev’i Değişikliği Durumu

 
İş bu sözleşme ve ekleri taraflardan herhangi birinin unvan ya da nev-i değişikliğine gitmesi durumunda aksi yazılı olarak taraflarca kararlaştırılmadığı sürece geçerliliğini sürdürecektir. Bununla birlikte taraflardan birinin iş bu sözleşmede yer alan adres ya da unvanının değişmesi ya da nev-i değişikliği olması halinde bu durumu 15 gün içerisinde yazılı olarak diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. BATU SAVUNMA A.Ş.  bildirim yükümlülüğünü “BATU SAVUNMA A.Ş. .com.tr”den yapacağı duyuru ile de yerine getirebilir bu duyuru bu madde hükmü çerçevesinde yazılı bildirim olarak kabul edilir.
 
İşbu sözleşme 10 maddeden oluşmakta olup iki nüsha halinde düzenlenmiş ve tarafların her birine birer nüshası sunulmuştur.
 
Tarih :      /       /20        Tarih :      /       /20       
 
 
BAYİ
 
 
:                                                                
BATU SAVUNMA A.Ş.  ELEKTRONİK CİHAZLAR TİCARET PAZARLAMA ve TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
                                                                   Yetkili :                                                              _
 
Yetkili
 
:                                                                
 
Yetkili :                                                              _
İmza ve Kaşe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK-1
 

BATU SAVUNMA A.Ş.  Bayilik / Sevkiyat ve Teslimat Sözleşmesi

 
EK-1
 

BATU SAVUNMA A.Ş.  Bayilik / Sevkiyat ve Teslimat Sözleşmesi

 

1. Taraflar

 
İş bu sözleşme bir tarafta, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde no:23 Ümraniye / İSTANBUL adresinde mukim BATU SAVUNMA A.Ş.  ELEKTRONİK CİHAZLAR TİCARET PAZARLAMA ve TURİZM ANONİM ŞİRKETİ(Bundan böyle
“BATU SAVUNMA A.Ş. ” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta, …...…………………………………………………………………………..
 
adresinde mukim …………………………………………………………………………………………………..(Bundan böyle “BAYİ” olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.
 

 2. Sözleşmenin Konusu

 
İşbu sözleşme BAYİ’in; şubelerine veya kendi müşterilerine irsaliye ile BATU SAVUNMA A.Ş.  tarafından sevki yapılacak ürünlerin satın alımı hakkında uymak mecburiyetinde olduğu kuralların tespitinden ibarettir.
 
Sadece BATU SAVUNMA A.Ş.  bayi sitesi "BATU SAVUNMA A.Ş. .com.tr” üyesi olan bayilerin kabul edileceği bu sistemde BATU SAVUNMA A.Ş.  kendisinden mal alan bayilerine yeni bir artı değer sağlamıştır ve takip eden maddelerde bu artı değerden ne şekilde faydalanılabileceği anlatılmaktadır.
 
Bu imkândan faydalanmak isteyen firmaların BAYİ sözleşmesini imzalamaları zorunludur.
 
BAYİ, işbu sözleşme süresince aşağıda detaylı olarak açıklanan şartları eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder.
 

 3. Tanımlar

 
İrsaliye ile mal sevkiyatı: BAYİ’in tanımlamış olduğu veya kendi "BATU SAVUNMA A.Ş. .com.tr” kullanıcısından verdiği siparişlerde, siparişin BATU SAVUNMA A.Ş.  tarafından, BAYİ tarafından belirtilen adrese gönderilmesi ve bu gönderim sonucunda teslim alınan ürünlerin BAYİ tarafından teslim alınmış kabul edilmesidir.
 
BAYİ Şubesi: BAYİ’nin bu sözleşme kapsamında yapacağı satışlarında BAYİ antetli kağıdına, yetkili imzası taşıyan ve kaşeli evrak ile bildirdiği ve BATU SAVUNMA A.Ş.  tarafından şube olarak kabul edilen şubelerinin veya sevk adreslerinin tanımlanmasıdır.
 
BAYİ’nin Müşterisi: BAYİ’in mal satışı yapıp sevkiyatının yapılacağı müşteriye ait adresi ve burada teslim alacak kişiyi ve/veya kuruluşu ifade eder. Bu bilgi elektronik ortamda sistem üzerinden BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya iletilecektir.
 

 4. BAYİ’nin Yükümlülükleri

 
 1. BAYİ, Ek 1 süreçler kısmında bulunan tüm koşulları eksiksiz olarak kabul ettiğini ve uygulayacağını beyan eder.
 
 1. BAYİ, duyuru mecrası olarak "BATU SAVUNMA A.Ş. .com.tr”de belirtilmiş olan tüm duyuruları tebellüğ etmiş olarak kabul edeceğini beyan eder.
 
 1. Bu sözleşme kapsamında Ek-1 de anlatılan süreçler, BATU SAVUNMA A.Ş. ’nın iradesiyle altyapı düzenlemelerine bağlı olarak değiştirilebilir. Yapılacak değişiklik ve düzenlemeler "BATU SAVUNMA A.Ş. .com.tr”de on günden az olmamak üzere öncesinde duyurularak devreye alınacağı gibi durumun özellik arz etmesi veya gereğine göre mail ile BAYİ ’ye de duyurulabilecektir. Bunun yanında, acilen değiştirilmesi gereken ve devam etmesinde ciddi olarak zarar unsuru doğabilecek süreç değişiklikleri "BATU SAVUNMA A.Ş. .com.tr”de yayımlanmasının yanı sıra e-mail ve/veya faks ile de duyurularak derhal uygulamaya alınabilecektir.
 
 1. BAYİ yeni oluşturulan değişikliklerin kendi sistemine uygun olmadığını tespit etmesi veya oluşturulan yeni çalışma şekli ile verim alamayacağını belirlemesi halinde bu sözleşme kapsamından çıkmak için yeni uygulama
başlamadan en az yedi gün öncesinden BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya yazılı şekilde bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin zamanında ve usulüne göre yapılmaması halinde doğacak tüm zararlardan BAYİ sorumlu olacaktır.
 
 1. BAYİ elemanlarının müşteriye veya 3.şahıslara vereceği maddi ve manevi zararlardan dolayı, BATU SAVUNMA A.Ş. ’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacak, bu zararlardan dolayı bizzat BAYİ sorumlu olacaktır.
 
 1. BAYİ’ nin, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a ve bu amaçla çıkan tebliğ ve yönetmeliklere aykırı davranışları nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar BAYİ’ye aittir. BATU SAVUNMA A.Ş.  kanuni teselsül veya müşteri memnuniyetini sağlamak için herhangi bir ödemede bulunmak zorunda kalırsa, bu bedeli BAYİ’ye rücu ederek tahsil etme hakkına sahiptir.
 

 5. Diğer Hükümler

 
 1. BAYİ Ek 1’de belirlenen koşullar ve süreçlerde yapılan teslimatlar da, teslim edilen tüm ürünlerin kendisi tarafından teslim alınmış olduğunu ve bu teslim gerçekleşmesiyle ilgili tüm itiraz ve def’i haklarından feragat ettiğini kabul ve beyan eder. BAYİ bu teslimatlar sonucu doğan satış bedellerini ise; BATU SAVUNMA A.Ş. ’e ilgili ticari koşula göre veya BATU SAVUNMA A.Ş.  tarafından ayrıca talep edilmesi halinde nakden ve defaten ödeyeceğini kabul eder.
 
 1. BAYİ işbu sözleşme dahilinde belirlenen yükümlülüklerden herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde, veya BATU SAVUNMA A.Ş.  yönetimince alınacak idari karar doğrultusunda dilediği zaman, BATU SAVUNMA A.Ş.  yazılı bildirimde bulunmak ya da "BATU SAVUNMA A.Ş. .com.tr” aracılığıyla bayiye bildirimde bulunmak suretiyle BAYİ’ nin bu kapsamda mal alma ve satış yapma yetkisini iptal etme ve sözleşmeyi herhangi bir önele gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu hakkın kullanılması halinde fesih iradesinin BAYİ’ye tebliğ edildiği tarihte sözleşme münfesih sayılacaktır. Bununla birlikte sözleşmenin işbu madde uyarınca feshi sebebiyle BATU SAVUNMA A.Ş. ’nın maruz kalacağı zararların tümü BAYİ tarafından tazmin olunacaktır. BAYİ’nin bu sebeple uğrayabileceği zararlardan BATU SAVUNMA A.Ş.  sorumlu olmayacaktır.
 
 1. BAYİ bu sözleşme belirtilen koşullar kapsamında gerçekleşen satışlarla ilgili borçları ödemenin, faturada yazılan son ödeme tarihinde yapılmaması veya verilen çeklerin karşılıksız çıkması durumunda, BAYİ’nin BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya  olan ve henüz vadesi gelmemiş olan tüm borçları muaccel sayılacak, geciken faturaların ABD Doları değeri, ABD Doları üzerinden aylık %2, Türk Lirası (TL) üzerinden aylık %3 gecikme faizi ile birlikte, fatura vadesi veya muacceliyet tarihi ile ödeme tarihi (veya ödenene kadar her ayın son günü itibariyle) arasındaki T.C. Merkez Bankası döviz satış kurlarının farkı ile çarpılıp faturalandırılacak ve bu fatura bedeli BAYİ’nin cari hesabına borç kaydedilecektir. BATU SAVUNMA A.Ş.  önceden "BATU SAVUNMA A.Ş. .com.tr”de ilan etmek kaydıyla gecikme durumunda uygulanacak faiz oranlarını tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. BATU SAVUNMA A.Ş.  doğmuş ve doğacak her türlü alacağından dolayı herhangi bir ihtara gerek duymaksızın, BATU SAVUNMA A.Ş.  nezdindeki BAYİ’ye ait tüm hak ve alacaklar üzerinde takas ve mahsup yapma hak ve yetkisine haizdir.
 
 1. Tarafların, sözleşmenin baş kısmında tesbit edilmiş adresleri, kanuni tebligat adresleri olup, adres değişikliği yazılı olarak bildirilmediği taktirde bu adreslere gönderilecek tebligatlar tebliğ edilemeden iade edilse dahi tebligat yapılmış kabul edilecektir.
 

 6. Süreç

 
 1. BAYİ siparişlerini müşteri temsilcisi ve/veya “ BATU SAVUNMA A.Ş. .com.tr” yoluyla verebilir.
 
 1. Müşteri temsilcisi vasıtasıyla verilen ürün siparişlerinde, gerekli sevk adresi ilgili müşteri temsilcisine elektronik posta veya faks yolu ile ulaştırılmalıdır. BAYİ adına yapılacak olan teslimatlar “ BATU SAVUNMA A.Ş. .com.tr” internet sitesi, veya BATU SAVUNMA A.Ş. ’nın daha sonra duyuracağı diğer teknik düzenlemeler ile ilgili bilgiler belirtilen kısımlara girilmek veya BATU SAVUNMA A.Ş. ’nın talep ettiği veri yapısında göndermek suretiyle BATU SAVUNMA A.Ş. ’ya ulaştırılabilecektir.
 
 1. İrsaliyenin imzalanmış olması ile BAYİ malları teslim almış kabul edilecektir.
 
 1. Bu durumda BAYİ tarafından teslim alınmadığına dair yapılan hiçbir itiraz kabul edilmeyecektir.
 
 1. Bu şekilde teslimatı yapılan siparişlerin takibi için, BATU SAVUNMA A.Ş.  uygun görürse “ BATU SAVUNMA A.Ş. .com.tr”de, sipariş takip bölümünde bir geliştirme yaparak sevk irsaliyesi ile gerçekleşen teslimatlar hakkında ayrıca rapor düzenleyebilecektir.
 
 1. Bu şekilde yapılan teslimatlarının tümünün BAYİ tarafından alınmış kabul edileceği BAYİ tarafından gayrikabilirücu olarak kabul ve beyan edilmiştir.
İşbu sözleşme 6 maddeden oluşmakta olup iki nüsha halinde düzenlenmiş aslı BATU SAVUNMA A.Ş.  ELEKTRONİK CİHAZLAR TİCARET PAZARLAMA ve TURİZM ANONİM ŞİRKETİnde kalmak ve onaylı bir fotokopisinin de BAYİ’ye verilmiştir.
 
Tarih :      /       /20        Tarih :      /       /20       
 
BAYİ
 
:                                                                
BATU SAVUNMA TEKNOLOJİK GÜVENLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
       
 
 
Yetkili
 
 
:                                                                
 
 
Yetkili :                                                                 
İmza ve Kaşe İmza ve Kaşe